Postponed Until February

Vietnamese Branch Class

How to Fulfill Our Wishes

Làm Sao Để Thực Hiện Được Những Ước Nguyện Của Chúng Ta

with Tyler Tuan

Live-streamed Only


Starting in February

Wednesdays | 7 - 8pm

Each and everyone of us has deep within us a potential to fulfill our own wishes and the wishes of others. This is a potential for full enlightenment — a state of deep happiness, compassion and wisdom that can benefit everyone around us. Each of us can do this, even in the midst of our normal, busy daily lives. We will explore special methods and meditations to help us to accomplish this aim, these methods come from unbroken lineage all the way from Buddha Shakyamuni to the present day. This is the first time ever these teachings are offered in Vietnamese to the Vietnamese community. Everyone welcome!
 
Mỗi chúng ta có trong mình một tiềm năng có thể thực hiện được các ước nguyện của mình và của các sinh linh khác. Đây là tiềm năng cho sự giác ngộ toàn vẹn — một trạng thái của hạnh phúc sâu, lòng thương xót và trí tuệ mà có thể mang lại lợi ích cho những cá thể xung quanh chúng ta. Mỗi chúng ta có thể làm được điều này, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày bình thường và bận rộn của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá những phương pháp và bài thiền đặc biệt để giúp chúng ta hoàn thiện được mục tiêu này, những phương pháp này đến từ một dòng dõi không bị gián đoạn xuất phát từ Buddha Shakyamuni cho đến thời điểm hiện tại. Đây là lần đầu tiên những bài giảng này được trình bày qua Tiếng Việt cho cộng đồng Việt Nam. Tất cả mọi người chào mừng!

Weekly Topics

How to Fulfill Our Deepest Wish

Why are our current methods for happiness ineffective?

Who and what are the real enemies to our happiness?

Unifying our busy life with fulfilling our deepest wish

Understanding our mind: the foundation to happiness

Đề Tài Mỗi Tuần

Làm sao để thực hiện được ước nguyện sâu nhất của chúng ta

Tại sao các phương pháp hiện tại cho hạnh phúc của chúng ta không hiệu quả?

Ai và điều gì là kẻ thù cho hạnh phúc của chúng ta?

Dung hoà cuộc sống bận rộn của chúng ta với việc thực hiện ước nguyện sâu nhất của chúng ta

Hiểu về tâm trí của chúng ta: nền tảng cho hạnh phúc


Registration Coming Soon

$8/person
Free for members! Become a member

LIVE-STREAM
Links to classes will be accessible after registration.

For help with registration or links, please email: techsupport@meditateinsanfrancisco.org

PLEASE NOTE: These classes are offered for residents of the Bay Area only. Fortunately, there are Kadampa Centers worldwide! Please click here to support the Center nearest you.

About The Teacher

Tyler Tuan is a senior Kadampa practitioner enrolled in the Teacher Training Program who has taught at Kadampa Centers in Boston and San Francisco for 4 years. His love of Buddha’s teachings comes through in his joyful and practical presentations of the teachings, which he applies in his own daily life.

Tyler Tuấn là một người tu hành Kadampa lâu năm, tham gia Chương Trình Huấn Luyện Giáo Viên, và đã dạy ở những Trung Tâm Kadampa tại Boston và San Francisco trong 4 năm. Sự say mê của anh ta về các lời dạy của Buddha thể hiện qua cách trình bày của anh ta một các vui tươi và thực tế về những bài giảng này, điều mà anh luôn ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Location

KMC San Francisco
3324 17th Street

San Francisco, CA 94110

For map, click here

Contact

(415) 503-1187

www.MeditateInSanFrancisco.org
epc@MeditateInSanFrancisco.org

Cost

50% discount available for students and seniors 62+. Contact admin@meditateinthebayarea.org

Drop in at any time during the series; no need to pre-register. No one turned away for lack of funds.

We are a non-profit organization funded by class fees and donations. Any profits go to the International Temples Project for World Peace.